Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 13
Folionummer: 10
Inhoud: Claes Gerrits vader en wettige momber van sijn onmundige kinderen Gaert Clasen en Grietje Clasen, voorts Neeltje Corneliss wed. van Reijer Gaertss moeder en legitime voogdesse van haer onmundig kindt Gerbrigje Reijerss dagen Lambert Jacobs de Vosse pro se & noie ux. [voor zichzelf en zijn vrouw] Grietje Janss wed. en gewesene boedelhouderse van Gerrit Reijerss mitsgaders alnog onregtmatige Boedelhouderse van hare twee overledene kinderen met namen Jan Gerrits en Aertje Gerrits om te horen verclaren, dat hij Gedaagde gehouden is 1. aen d' Aenleggeren voornoemt copie te verlenen niet alleen van sodanig magescheijt als tussen Gedaagdes vrou en hare ses voor-kinderen off derselven voogden over haer eerste mans nalatenschap is opgerigt, maer ook van alle verdere instrumenten en papieren except de inventaris van de boedel van haer eerste man Gerrit Reijers, tensij de gedaagden met een eed verclaren sigh de papieren niet ter quader trouwe hebben weerloos gemaekt, 2. ingevolge huwelijx voorwaerden tussen Grietje Janss en Gerrit Reijerss opgerigt, magescheijt of ander contract, zijn Verweerderen gehouden d'Aenleggeren te erkennen als wettige en universele Erffgenamen van wijlen Jan en Aertje Gerrits oom en moeij van de gemelde onmundigen, en dientengevolge over te geven een beedigde staet en inventaris van alle hunne goederen en effecten, als gemelte Jan en Aertje Gerrits bij haer overlijden hebben nagelaten en daerna die goederen aen de Aenleggeren uitte reijken voor sooverre de Gedaagden die onder sigh hebben. Vonnis: Het Gerigt verstaat datter gedaen is een quaede aenspraak en daer tegens een goede tegenweer, mits nogtans dat Verweerder en vrou verpligt sijn om met ede te verclaren het gerequireerde magescheijt noijt gehad te hebben, te hebben off sich hetselve wheerloos gemaekt te hebben, de costen om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Grietje Janss

Aertje Gerritss

Gerbrigje Reijerss

Jan Gerritss

Gaert Clasen

Neeltje Corneliss

Gerrit Reijerss

Claes Gerrits

Grietje Clasen

Reijer Gaertss

Lambert Jacobs de Vosse