Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 16
Inhoud: De Hr. en Mr. Hendrik Gerhard Jordens Burgemeester der Stad Deventer pro se et noie ux. [voor zich en zijn vrouw] vrouwe Agatha Aleida van Munster daagt bij peindinge Bastiaen Otten als besitter van een halve pandschap bestaende voor 't geheel in 2½ schepel saeijlandt in Lubbert Hartgers-camp, den akker aen de Sandbergh, de helft van een mergen hooijlandt op Henxeler en ¼ van ¼ in Lierdermerkt in Ooster-deel teneinde om aen de bepeinde goederen en effecten te verhalen affectatie, securiteijt, preferentie en werkelijke voldoeninge, 1. eene somma van 163 - 3 - 6 sijnde een jaer renthe ad 4½ percent van het hierna te meldene restant-capitaal groot 3625 - 18 - 0 verschenen den 12 Junij 1761, 2. van dat capitaal selfs ad 3625 - 18 - 0 sijnde een restant van een capitaal groot geweest 8000 gl., door wijlen Hugo van Til en Geertje Willemss in leven Egtelieden bij gerigtelijke obligatie in dato den 11 Julij 1755 schuldig bekent met en beneffens het lopende jaer van dese 3625 - 18 - 0 en die verder, tot d' effective restitutie toe sullen comen te verschulden, alles ingevolge en na inhoudt van de gerigtelijke en geprothocolleerde obligatie voor den Scholtis en Noot Schepenen deser Heerlijkheijt den 11 Julij 1755 gepasseert, edog alles Salv. calc. & ded. prob. sol. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een goede peindinge en daertegens een quade pandheringe.



Personen in deze akte:
Hugo van Til

Aeltje Bloeminck

Gerrit Janss Meijerink

Hendrik Gerhart Jordens

Agatha Aleida van Munster

Geertje Willemss

Catarina Bloeminck

Bastiaen Otten

Carel Bloeminck