Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 31
Folionummer: 96v
Aktedatum:3/9/1771
Inhoud: Wethe tegens Crediteuren over een Verwin. De Drost "doet hiermede weten, dat Jan Mulder pro se & noie uxor. [voor zich en zijn vrouw] Hendrikje Woudenbergh mij te kennen heeft gegeven, hoe dat [hij] een volkomen verwin erholden heeft op de ongerede goederen van de kinderen van Hugo van Til en Geertje Willemss in leven Ehelieden, speciĆ¢l aen een Zaalwheer en Heeren-goedt genaemt Voirt-acker onder Beekbergen gelegen. Dat van dat Heeren-goedt teffens verschijde mede-eijgenaren sijn, met dewelke den Supplicant, om de corporale possessie te connen nemen in dese sijn qualiteijt heeft opgerigt een mageschijt. Dat hij ook dien conform van 't aen hem toegedeelde heeft genomen de werkelijke possessie. Dat nu de jaren van redemptie te rekenen van 't publiceren der verbots-brieff verlopen sijn. Waeromme denselven alnog versoekt citatie, waerbij, vermits er volgens het extract ten dien einde ter Rekencamer deser Provintie geligt geen gevestigde off affectatie vercregen hebbende Crediteuren voorhanden sijnde, in 't generaal alle, except nogtans Gerrit Daniel Schut pro se & noie ux. Beernt Aertss, Cornelis Jansen Sprenkelaer, Willem Rijnders pro se & noie ux. Maria Jansen Wilbrinck, Rijnder Rijnderss, meerderjarige kinderen van Rijnder Willemss en Geertje Rijnderss mitsgaders Beernt Aertss als voogt over sijn minderjarige soon Teunis Rijnderss in aensien van 't geen haer bij Mageschijt in dato den 4 Julij 1769 respective is toegedeelt of die op 't verwonnene Heerengoedt den Voirt-acker eenig regt van eijgendom, tugt, fideicommies, last van renten off andere vorderingen off geregtigheijt heeft vermijnen te hebben[.] Wienvolgens ik Drossart alle en een ijgelijk, die eenig regt van eijgendom, [etc.] vermijnen te hebben, except d'Eijgenaren in desen bovengemelt, peremptoir doe sommeren en dagvaerden, om binnen 3 maenden selfs off door een gevolmagtigde te compareren en over te leveren derselven regt en agterwesen, hetwelk U lieden op de voors. verwonnene goederen meent te hebben, met dese uitdruckelijke waerschouwinge, dat alle die daerinne nalatigh blijven, van haer regt sullen versteken sijn en blijven. En wort mede bekent gemaakt, dat met de vercoping van de verwonnene goederen na expiratie van dese drie maenden sal worden voortgevaren."Personen in deze akte:
Geertje Willemss

Gerrit Daniel[s] Schut

Cornelis Jansen Sprenkelaer

Rijnder Rijnderss

Maria Jansen Wilbrinck

Geertje Rijnderss

Jan Mulder

Hendrikje Woudenbergh

Rijnder Willemss

Teunis Rijnderss

Hugo van Til

Willem Rijnders

Beernt Aertss