Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 31
Folionummer: 75v
Aktedatum:2/12/1763
Inhoud: De Drossart zendt een Wethe van eerste ruiminge [gerechtelijke aanzegging] "aen U Lambert Jurrienss Ritbroek, hoedat ik ter instantie van Evert Jan Evers Vier[e]vant in qualiteijt als volmagtiger van desselfs vader Jan Evers Vier[e]vant volgens acte van volmagt den 17 Meij 1746 voor den mag.t der stad Arnhem gepasseert ten overstaen van Nootschepenen Mr. B.J. Hoff en Stephanus Tapper geboden hebbe d'eerste ruiminge aen alle d'ongerede goederen off sodanige hope en regt van successie en versterffregt, als L.J. Ritbroek na dode van Geertje Jurrienss Ritbroek op hare halve nalatenschap is competerende, voor soo verre d'allodiale goederen, in dese Heerlijkheijt gelegen, aenbetreft, en waerover gemelte G.J. Ritbroek, als innocent sijnde, in 't geheel immers voor 't tegenwoordige geen testamentifactio heeft, mitsgaders uit cragt van becomen consent van de Lheenvrouwe van den Huise Putten mede op de hope en regt van successie van gemelte L.J.Ritbroek op sijn aendeel van alle de feudale goederen in den boedel van geseide G.J. Ritbroek sijnde, alle gelegen in dese Heerlijkheijt, speciaal aen seker goedt het Ritbroek gent.; Teneinde om aen die bepeinde goederen te hebben affectatie, preferentie en om alle nadelige alienatien en andere handelingen, welke tot nadeel van den Aenlegger souden mogen gepleegt off gepractiseert worden, te prevenieren en ter sijner tijt na dode van G.J. Ritbroek, in val deselve niet weder tot hare sinnen mogte comen en anders disponeren, betalinge te hebben van 921 gl. heencomende wegens geleverde lompen in de jaren 1743, 1744 en 1745 volgens overgeleverde rekeningh."Personen in deze akte:
Geertje Jurrienss Ritbroek

Jan Evers Vierevant

Lambert Jurrienss Ritbroek

Evert Jan Evers Vierevant

Stephanus Tappers

B.J. Hoff