Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 44v
Aktedatum:17/6/1783
Inhoud: Mr. J. van Nuijs, Scholtis van dese Heerlijkheijd, pro se et no. ux [voor zich en zijn vrouw] C.M. Hondorff klaagt voor de Verwalter van de Drossard aan Fredrik Tjeenk, omdat deze ten overstaan van verscheijdene geloofwaardige getuigen hem en zijne gemelte vrouw nae te geeven, dat klaeger een schelm en sijn vrouw een hoere of een hoerekind was van Mijnheer Honsdorff. Klager heeft deese sijne clagte na den Landregter van Veluwen verburgt met de personen van Gosewijn Braskamp en Hendrik Ketel, beijde in deese Heerlijkheijd geƫrft. Hij eist dat de Beclaagde in den Gerichte zal verklaren van hem niet te weeten als alle eer en deugd, en dat hetgeene bij hem gesproken is als voorst. onwaar, en hem van herten leed is, God, de Justitie, en den klaeger biddende om vergiffenisse. Hij wenst dat de Beclaagde gecondemneert zal worden in eene somme van 1000 silvere ducatons ten behoeve van de Diaconiearmen deeser Hooge en Vrije Heerlijkheijd.Personen in deze akte:
Fredrik Tjeenk

Hendrik Ketel

Gosewijn Brascamp

J. van Nuijs

C.M. Hondorff