Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 27
Folionummer: 35v
Inhoud: Geëxamineert de declaratie van costen van Roeloff Wigmans als tegenwoordig in huwelijk hebbende Grietje Lucass zuster mitsgaders eenige en universele erffgenaem van Derck Lucass[,]Aenlegger, Triumphant en Declarant ter eenre, ende die daer tegens gedaene marginale diminutie van Johanna Rijnderss, weduwe en alnogh onregtmatige Boedelhouderse van Derck Lucass voorn. Gedaegde, gecontumaceerde en Gedeclareerde ter andere sijde. Vonnis: Het Gerigt heeft die costen, die tot een hogere somma waeren geëxtendeert, getaxeert ende gemodereert, doende sulx cragt deses ter summa van elff gulden thien stuiver, d' acte van taxatie hierinne mede begrepen, voorbehoudens de costen van executie, indien eenige mogten werden aengewendt.Personen in deze akte:
Grietje Lucass

Roeloff Wigmans

Johanna Rijnderss

Derck Lucass