Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 27
Folionummer: 13
Aktedatum:15/7/1763
Inhoud: Gesien en geëxamineert de Rekening van ontfange en uitgegevene penningen geprovenieert van de geëxecuteerde verwonnene goederen van d' innocente Johanna Gerrits wed. van Cornelis Lubbers van den Bergh, beneffens Hendrik van den Bergh en Berendina IJkmans Ehelieden door den Heere Drossart deser Heerlijkheijt overgegeven met en beneffens de quitantien daertoe relatieff. Vonnis: Het Gerigt approberende het geene in desen door den Heere Drossart is gedaen en verrigt, verclaert, daer mede aen 't decreet off dispositieff van desen Gerigte van den 12 laestleden volcomen voldaen te wesen, sijn Hoogwelgeb. dierhalven daervan ten vollen dethargerende.Personen in deze akte:
Johanna Gerrits

Hendrik van den Bergh

Berendina IJkmans

Cornelis Lubbers van den Bergh