Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 80
Aktedatum:24/7/1784
Inhoud: Johan Frederiks Kuhl daagt Henrica Meijer pro se en als erfgenaam van haar zuster Judith Zegers kinderen en met den Aanlegger qp mede erfgenamen van wijlen Trijntie Kromhout voormaal getrouwt geweest aan Jan Zegers, daarna aan Dirk Meijer en nu laast weduwe van Hermannus Proper om te hooren verklaren dat Verweerdersche de gemelde boedel onder sig hebbende[,] gehouden is aan den Aanlegger nom. uxorit te extradeeren en over te geeven een landregtelijke staat en inventaris van den boedel en nalatenschap door wijlen Trijntie Kromhout en Hermannus Proper in leeven bezeeten, de boedeleed af te leggen, de boedel te delen ingevolge de tusschen haar moeder en H. Proper opgerigte Huwelijx Voorwaarden, een magescheijd op te rigten en uijt te keeren wat den Aanlegger toekomt, voorts om aan den Aanl. namens zijn vrouw die geweest is de eenige dogter en dus erfgename van H. Proper te betaalen, en op de verschijnsdag 28 Aug. te restitueren 450 gulden op den 28 Junii 1740 door Dirk Meijer en Trijntie Cromhout Ehelieden aan H. Proper schuldig bekend, met den interesse, 2. tot betaalinge van 270 - 16 - 0 door T. Cromhout op den 8 Septemb. 1741 ten behoeve van H. Proper schuldig bekend met de interesse, 3. tot restitutie van 355 guldens bij een obligatie van den 5 Novemb. 1771 door H. Proper en T. Cromhout aan des Aanl. vrouw schuldig bekend met de interesse, 4. betaalinge van 193 guldens door T. Cromhout den 15 Aug. 1780 aan Aanl. en zijn vrouw schuldig bekend met de interesse daarop, 5. tot overgifte van zoodane meubilair goederen als Aanl. vrouw toebehoord, en ingevolge handschrift daar van zijnde onder haar moeder T. Cromhout zijn berustende geweest. En vermits Verweerder voorleden jaar gedongen heeft op de doode hand, zoo word alnu op het inbrengen van deselve gewagt. Vonnis: Het Gericht heeft goedgevonden te versoeken en te committeeren de Heeren Mede Schepenen Schrassert en Schimmelpenninck van der Oije, om Parthijen op zekere tijd en plaatse voor sig te doen erschijnen ten fine van accomodement en bij ontstentenis van dien te rapporteeren.Personen in deze akte:
Henrica Meijer

Judith Zegers

Dirk Meijer

Hermannus Proper

NN Schrassert

Johan Fredriks Kuhl

Trijntie Cromhout

Jan Zegers

NN Schimmelpenninck van der Oije