Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 13
Inhoud: Christiaan Glismeijer in qualiteit als namens sijne overledene vrouw Driesjen Brouwer, met wie hij op gemeenschap van goed getrouwt is geweest mede erfgenaam pro portione 1. van wijlen sijn vrouws moeij Steventie Gijsberts Huijscamp in leven huijsvrouw van Abraham Maassen Dijkgraaf, en 2. van wijlen gemelte sijn vrouws broeder Lubbert Aarts daagt Arien Wapencamp, Maria Vos en Tonis Boks sig qualificerende en gedragende als erfgenamen van wijlen Evert Ankersmit, wed. van Janna Gijsberts Huijscamp, als de nalatenschappen van Aanleggeren voorn.s. vrouws broeder in tucht beseten hebbende, om te horen verclaren dat Verweerderen verpligt zijn aan den aanleggeren over te geven een pertinenten staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van wijlen gen. Evert Ankersmit en Janna Gijsberts Huijscamp in leven ehelieden, immers soodanig gedeelte van dien, als waaruijt sal kunnen gesien worden welke goederen meergem. Evert Ankersmit en vrouw van wijlen Aanleggers gemelte vrouws moeij en broeder voornoemt in tugt beseeten hebben; voorts om daaruijt aan den Aanlegger sijn geregte portie te extraderen, en daarover met hem te treden tot schifting scheijding en deijling, en alzoo een landregtelijk magescheijd op te rigten. Accoord: Er is intussen tussen parthijen geaccordeert, dat de Verweerderen aan den Aenlegger zullen betalen 190 guldens; dat den Aenlegger daar en tegen zal afsien van all sijn regt, zoo hij tot de nalatenschappen van Steventie Gijsberts Huijscamp en Lubbert Aarts gehad heeft, en het selve aan de Verweerderen cederen en overgeven, voorts sulx mede bij onderteekening van een magescheijd (buijten Aenleggers kosten te formeren) zal declareren, ten eijnde sig van sijn regt van het ongereede te ontdoen; en vermits den Aenlegger, zoo als hij declareert bij desen voorn. 190 guldens ontfangen heeft, ziet denselven in conformite van bovengemelte convenant bij desen af van alle sijn voorn. regt tot de gemelte nalatenschappen, en laat deselve over ten behoeve van Verweerderen, zullende voorts een ieder sij eijgen kosten dragen. Volgens Inv. nr. 21, fol. 13 was Steventje Gijsberts Huijscamp bij haar overlijden op 04-11-1770 ouderloos en kinderloos. Lubbert Aarts overleed ouderloos en kinderloos op 20-09-1768. Driesje Willems overleed op 25-05-1774 en Janna Gijsberts Huijscamp e.v. Evert Ankersmit overleed op 04-04-1764 ouderloos en kinderloos.Personen in deze akte:
Steventie Gijsberts Huijscamp

Abraham Maassen Dijkgraaf

Janna Gijsberts Huijscamp

Lubbert Aarts

Maria Vos

Evert Ankersmit

Tonis Boks

Driesjen Brouwer

Arien Wapencamp

Christiaan Glistmeijer