Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 16
Folionummer: 8
Inhoud: Dr. J. van Nuijs in qualiteijt als volmagtiger van Hermina Dijkman daagt de Heer J.H. Roschet en Bernardus Bosgoed in qualiteijt als aangestelde curateuren over de goederen van G.W. Schimmelpenning gewesene Predikant te Apeldoorn om betalinge 1. van 27 guldens heenkomende drie jaren intereresse ad 3% jaarlijx van een capitale somma van 300 guldens volgens handschrift van gesegde G.W. Schimmelpenning de dato 18 Junij 1770 aan Aanleggers gemelte principalinne verschult en 2. om betalinge van 't selve capitaal ad 300 gls. volgens gemelte handschrift van meergesegde G.W. Schimmelpenning in dato den 18 Junij 1770 waarvan Aanleggers principalinne op den 8 Nov. 1770 reeds van denselve bij gerigtelijke insinuatie restitutie gevordert heeft, alles S. c. et d.p.s. Vonnis: Het Gerigt verstaet, datter gedaen is een goede aenspraek en daer tegens een quade tegenweer.Personen in deze akte:
J.H. Roschet

G.W. Schimmelpenning

J. van Nuijs

Hermina Dijkman

Bernardus Bosgoed