Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 7
Aktedatum:20/7/1770
Inhoud: Jacobje Teunissen Houtman wed. van Jan Aerts van Otterloo, Maria Teunis Houtman wed. van Henrik Arents, Gerrit Henrix noie ux. [zijn vrouw] Teunisje Jansen Pelen en Evert Jansen Pelen, de twee laeste kinderen en erffgenamen van wijlen Hendrikje Teunissen Houtman, te samen mede Erffgenamen van Jan Jacobs Houtman en Geertje Teuniss in leven Ehelieden dagen Hermannus Henrix en Rijk Willemss ieder pro se en namens derselver resp. vrouwen, sig qualificerende als erffgenamen van Jan Jacobs Houtman om te horen verclaren, dat Verweerderen verpligt sijn aen d' Aenleggeren te exhiberen en over te geven Lantregtelijke Staet en Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan Jacobs Houtman en wijlen Geertje Teuniss in leven Ehelieden der Aenleggeren Groot- en Overgrootouderen, vervattende een specifieke opgave van al 't gene onder de Verweerderen berust off met haer weten tot die boedel behorende is, daerop den gewonen boedel eedt aff te leggen en nadat deselve geapprobeert en geredresseert sal sijn, dien boedel met d' Aenleggeren en de overige Erffgenamen van Jan Jacobs Houtman te scheijden en te delen en daervan alnogh een behoorlijk magescheijt op te rigten. Vonnis: Het Gericht verstaat, datter gedaen is een goede aenspraak en daertegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Jacobje Teunissen Houtman

Henrik Arents

Jan Aerts van Otterloo

Maria Teuniss Houtman

Geertje Teuniss

Evert Jansen Pelen

Rijk Willemss

Gerrit Henrix

Hendrik Teunissen Houtman

Teunisje Jansen Pelen

Jan Jacobs Houtman

Hermannus Henrix