Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 2
Aktedatum:16/7/1767
Inhoud: Christoffel Emondt daagt Hendrik van Velen om betalinge van 299 - 15 - 0 heencomende wegens een eijgenhandige getekende obligatie de dato den 9 Feb. 1765 alsmede d' interesse van dien van den 9 Julij 1765 tot de werkelijke voldoeninge tegens ses gl. 's jaers ad 10 st. 's maents na advenant 't hondert, edog alles Salv. calc. & ded. prob. sol. Vonnis: Het Gerigt verstaat, datter gedaen is een goede aenspraak en daertegens een quade tegenweer, mits nogtans den Aenlegger met solemnelen eede verclaere de gementioneerde assignatie niet alleen onbetaalt te sijn maer deselve ook aen den Verweerder gerestitueert te hebben.Personen in deze akte:
Christoffel Emondt

Hendrik van Velen