Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 8
Inhoud: Willem Evertsen van Burick als pagter van den groven en smallen thient van Jacobus van de Vliert gaende uit de drie Erven te Cootwijk over den jare 1764 daagt Aert Jansen bouwman op een dier voors. Erven van Cootwijk onder dese Heerlijkheijt teneinde om te horen verclaren, dat het den Verweerder niet heeft vrijgestaen in den oogst des jaers 1764 sijn coorn met den thient daeronder van 't landt wegh te halen voor en aleer aen den Aenlegger als eijgentlijk thientpagter kennisse gegeven ofte hem tot het uitsetten der thient versogt te hebben, alsmede in den herfst desselvigen jaer den smallen thient van de lammeren te weijgeren[,] eijschende derhalven te schade de somma van vijftigh gulden J. M. S. Vonnis: Het Gerigt verstaat datter bij gebrek van bewijs gedaen is een quaede aenspraak en daertegens een goede tegenweer, de costen niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Aert Jansen

Willem Evertsen van Burick

Jacobus van de Vliert