Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 46
Inhoud: P. Wesselman als Ontfanger der verpondinge deser Heerlijkheijt daagt Aert Oosterman thans in huwelijk hebbende de weduwe van Aert Gijsberts om te horen verclaren, dat [hij] verpligt en gehouden is aen den Aenlegger te betalen de verpondinge soo als sijn predecesseur Aert Gijsberts en ook sijn vrou tot den jare 1749 incluis gedaen hebben, jaerlix sig bedragende in enkelde guldens ordinair 8 - 4 - 2 sigh bedragende soo ordinair als extra ordinair over den jare 1750 tot 1760 incluis de somma van 110 - 3 - 6[,] opstuivers 5 - 10 - 0, 3 aenmaningen 12 st., samen 116 - 5 - 6, edog Salv. calc. & ded. sol. mitsgaders hetgene na regten behoort gecort te worden. Accoord: Dese sake is geäccordeert.Personen in deze akte:
Aert Gijsberts

Aert Oosterman

P. Wesselman