Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 8
Inhoud: W.H. Brascamp[,] in qualiteijte als Volmachtiger van Willemtje van Til en Jenneken van Til meerderjarige kinderen van wijlen Hugo van Til en Geertje Willems in leven Ehelieden, alsmede Beernt Aerts en Cormelis Jansen Sprenkeler in qualiteijte als voogden over Aeltje van Til en Janna van Til, minderjarige kinderen van wijlen voorn. Hugo van Til en Geertje Willems in leven Ehelieden, te samen eenige en universele erffgenamen van die haer ouders, daagt Jan Smit als in huwelijk hebbende Hester Muller voormaels wed. van L. Woudenbergh[,] Onder Scholtis deser Heerlijkheijt[,] om te horen verclaren dat den Verweerder schuldig en gehouden is, 1. om sodane rekeninge van ontfangst en uitgaeff wegens d' administratie des boedels en der goederen van der Aenleggeren resp. principalen en pupillen ouders wijlen gesijde Hugo van Til en Geertje Willems als des Verweerders vrou geformeert op den 4 Meij 1761 getekent en vervolgens aen de twee laeste Aenleggeren qq overgegeven heeft, ten opsigte van den ontfangst te vermeerderen met de somma van 338 gl. door des Verweerders vrouws eerste man L. Woudenbergh van de weduwe Jacob van Amersfoort ten behoeve van den voorn. boedel ontfangen, als mede met het jaerlijx provenue van de aanparten of gedeeltens in de resp. Holt-merkten, tot desen boedel gehoort hebbende, gedurende d' administratie van des Verweerders vrouws eerste man meergemelte L. Woudenbergh gelijk ook met hetgeene des Verweerders vrouws eerste man L. Woudenbergh wegens restanten der pagtboeken van Heeren penningen heeft ontfangen, 2. om die pagtboeken met alle chartres papieren en aentekeningen aen de Aenleggeren qq over te geven, 3. om aen d' Aenleggeren qq over te geven alle vorderboeken, chartres en papieren tot den boedel van der Aenleggeren principalen ouders gehorende en speciaal van de quitantien en dat den Verweerder en desselfs vrou verpligt sullen sijn om met solemnelen eede te verclaren, dat sij geen andere off meerdere boeken, chartres en papieren tot den boedel van der Aenleggeren principalen overledene ouders gehorende onder sig hebben, etc., 4. om der Aenleggeren principalen en pupillen te vergoeden alle sodane schade en interesse als desselve reets hebben geleden en nog mogten comen te lijden, ter oorsake des Verweerders vrouws eerste man, etc. Vonnis: Het Gerigt alvorens hierin te decideren, heeft versogt en gecommitteert mits desen de Heren Schepenen Mr. Hermen Hendrik Otters en Mr. Heribert van Westervelt om Parthijen op sekere tijt voor haer t' ontbieden ten fine van accommodement en bij ontstentenisse van dien, ten naasten te rapporteren om daerin gedecideert te worden.Personen in deze akte:
Aaltje van Til

Janna van Til

Hendrik Boel

Peter van Delsen

W.H. Brascamp

Hugo van Til

Jacob van Amersfoort

Jenneken van Til

Hester Muller

Willemtje van Til

Geertje Willems

Cornelis Jansen Sprenkeler

L. Woudenbergh

Beernt Aerts

Jan Smit

Jan ter Meulen

Gerrit Colmeijer