Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 5
Inhoud: Tijs Willemsen daagt Robbert Croesius om betalinge te hebben van 17 gl. procederende uit hoofde van sodane accoort als tijde van 't Gerigte deser Heerlijkheijt in den jare 1761 gehouden over de doenmaals door den Aenlegger tegens den Verweerder, als in huwelijk hebbende Tijsje Hendrix geentameerde injurie procedure tussen den Aenlegger ten eenre en den Verweerder ten andere sijde is ingegeaen, en waerbij den Verweerder heeft aengenomen om de voornoemde 17 gl. aen Aenlegger wegens door hem aengewende costen te sullen restitueren en voldoen. Eis: Aengeeijst et non-comparuit. [niet verschenen]



Personen in deze akte:
Teunis Lamberts Ploegh

Nicolaes Mooij

Tijs Willemsen

Robbert Croesius

Andries Wolter

Tijsje Hendrix

NN Doornkamp