Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 18
Inhoud: Rijnder Hendrix, Lubbert Hendrix, Rijk Willems als in huwelijk hebbende Jacomina Hendrix, Maria NN, wed. van wijlen Beernt Hendrix en voogdesse van hare onmundige kinderen, Pouwel Jacobs, e.v. Hendrina Hendrix, Hermannus Hendrix als in huwelijk hebbende Johanna Hendrix, Zeger Rouwenbergh als in huwelijk hebbende Petronella Hendrix en Geertje Hendrix, alle kinderen en kintskinderen en universele erffgenamen van wijlen Hendrik Beernts en Hendrikje Jansen Holtman in leven egtelieden en tesamen erffgenamen ex testamento van Maria Jansen Holtman overleden den 1 Meert 1752 en van Stijntje Jansen Holtman in leven wed. van Warner Petersen Collart overleden den 13 Feb. 1758 en soo wegens haer selfs als uit hoofde dier gemelte nalatenschappen eijgenaren voor drie vierde parten minder een kleijn aenpartje van 't Erve en goed Nendanie [?] genaemt op den Brink onder Apeldoorn gelegen en tans bij Jannis Holtman gebruikt wordende. Zij dagen voorn. Jannis Holtman en Lambert Meliss, als sigh pretenselijk uit hoofde van een mindere portie aendeel aen 't voors. Erff en goedt, d' administratie over dat Erff en goedt altoos aengematigt en deselve tot hier aen toe gehad hebbende, om te horen verclaren dat de Verweerderen schuldigh en gehouden sijn aen d' Aenleggeren te doen behoorlijke rekeninge en bewijs en reliqua wegens desselver voorn. administratie over de jaren petrij 1752 tot petrij 1760. Namens de beijde parthijen dese sake geäccordeert.Personen in deze akte:
Hendrina Hendrix

Johanna Hendrix

Petronella Hendrix

Rijk Willems

Jacomina Hendrix

Hendrikje Jansen Holtman

Jannis Holtman

Beernt Hendrix

Geertje Hendrix

Hermannus Hendrix

Stijntje Jansen Holtman

Lambert Meliss

Pouwel Jacobs

Maria Jansen Holtman

Warner Petersen Collart

Rijnder Hendrix

Lubbert Hendrix

Hendrik Beernts

Zeger Rouwenbergh