Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 3
Inhoud: Mr. H.W. Toewater Landschrijver van Veluwen daagt Lambert Melissen mitsgaders Rijnder Jansen sampt [gezamenlijk] en ieder in 't bijsonder voor soo verre een ieder van haer na regten daer toe schuldigh en gehouden is om betalinge te hebben van eene somma van een hondert derthien gulden 8 stuiver wegens gerigtelijke jura, den Aenlegger in voors. qualiteijt als Landschrijver van Veluwen van de Verweerder competerende, soo voor de registrature van haer op den 17 Nov. 1747 ingediende schriftelijke antwoort cum annexis documentis in cas van injurie Beclaegdens ter eenre en Huibert van Hamel Schout destijds van 't Ampt Apeldoorn Clager ten andere sijde, en waer van al voor lang aen Verweerder een rekeningh is overgegeven als voor 't collationeren der replicq met de daerbij gevoegde documenten aen sijde van genoemde Schout op den 14 Jan. 1748 daer tegens ingedient. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Bastiaen Otten

Claes Driessen Cruimer

Jannis Wouters

Gerrit Brinck

Rijnder Cornelis Mulder

Rijnder Jansen

Hermen Evers

Claes Willems Cruimer

Gosen Alberts

H.W. Toewater

Lambert Melissen

Huibert van Hamel

Hendrik Evers

Lambert Wouters

Jochem Cornelis Mulder

Steven Cruitbosch

Derck Lamberts

Jan Jansen Dijck

Gerrit Sebus