Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 5
Inhoud: Tenlastelegging: Hendrik Kock, Johannis Kock, Hermannus Schornaegel als in huwelijk hebbende Johanna Kok, Margaretha Kok en Christina Kok, eenige en universele erffgenamen van Jan Engel Kock dagen Grietje Rijnders weduwe van Jan Jansen van 't Loo als moeder van en bij wie in huis gestorven is Rijntje Janss van 't Loo in leven wed. van wijlen voorn. Jan Engel Kock om te horen verclaren, dat de Verweerderse alnogh schuldig en gehouden is binnen den tijt van ses weken aen d' Aenleggeren over te geven een landregtelijke staet en inventaris van alle sodane gerede en ongerede goederen actien en crediten, als gemelte Jan Engel Kok stervende nagelaten heeft, immers voor soo verre die effecten aen de Verweerderse bekent sijn en sij dien inventaris met ede sal connen sterken, en dat sij verpligt is den selven na voorgaende examinatie en soo nodig redres met den gewonen boedel-eedt te betragtigen, voorts mede om dit een en ander voorgegaen sijnde, die gerede effecten aenstonds aen d'Aenleggeren over te geven en over d'ongerede een behoorlijke magescheijt met d'Aenleggeren op te rigten. Vonnis: Het Gericht ordonneert d'Aenleggeren de geƫijste cautie pro litium expensis te stellen.Personen in deze akte:
Hermannus Schornaegel

Johanna Kok

Rijntje Jansen van 't Loo

Hendrik Kok

Johannes Kok

Margaretha Kok

Jan Engel Kok

Christina Kok

Grietje Rijnders

Jan Jansen van 't Loo