Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 40
Inhoud: Tenlastelegging: Adriaen van den Ouwlandt pro se en in qualiteit als gewesene weduwnaar en alnogh boedelhouder en executeur testamentair van wijlen Gerharda Vierhuisen daagt tussen peindinge en pandheringe Hermannus Coutijs om aen die bepeinde effecten te verhalen securiteijt, affectatie en preferentie voor een werkelijke voldoeninge aen sodane triumphante sententie, als den Pandeijscher bij 't laest gehouden Gerigte deser hoge en vrije Heerlijkheijt tegens den Pandverweerder op den 27 Julij 1754 in contradictorio tot betalinge van seker restant capitaal cum interesse en aengewende costen heeft erholden. Vonnis: "Dat den Pandverweerder verclaert te renuntieren [af te zien] van de gedane pandheringe en het daer voor te houden even als off deselve in 't geheel niet was gedaen en dat [hij] aenneemt aen d'ergaene sententie van den voorledenen jare voor soverre hem aengaet te sullen voldoen".Personen in deze akte:
Gerharda Vierhuijsen

Adriaen van den Ouwlandt

Hermannus Coutijs