Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 19
Inhoud: Tenlastelegging: Rijnder Cornelis daagt Jan Lamberts om te horen verclaren, dat den Verweerder schuldig en gehouden is aen den Aenlegger te refunderen sodane schade, als hij daer bij comt te lijden, dat hij in dit jaer niet sal connen profiteren des bouwmans gerven off aendeel van het boekweijten gewasch van een stuk bouwlandt groot ongeveer een mudde gesaeijs gent. Brincks-camp leggende onder Oosterhuisen, vermits den Verweerder de guenst [mest] van dat landt om hetselve in desen jare met boekweijt te besaeijen aen den Aenlegger vercoft en den Aenlegger daerop ook hetselve gebouwt [geploegd] en boekweijt gesaeijt heeft ende dat des Verweerders broeder Teunis Lamberts naderhandt dat landt wederom omgebouwt heeft, eijschende daervoor tot een schadenpenn. een somma van dertigh guldden. J.M.S. Vonnis: Tussen dese parthijen en Teunis Lamberts in desselfs saak fol. 21 in deser voegen is geaccordeert, dat het coorn off boekweijte gewasch op Brincks-camp staende door Rijnder Cornelis en Teunis Lambers op gemeene costen sal worden gemaeijt, dat als dan nae afftrek van des Eijgenaars gerven, des bouwmans gedeelte van 't selve tussen Rijnder Cornelis en Teunis Lambers egaal en ieder voor de halfscheijt sal worden genoten, waer voor Rijnder Cornelis aen Teunis Lambers sal betalen de somma van negen gulden, ende dat wedersijds geinstitueerde actien hiermede opgeheven sijnde, een ieder sijn eigen costen sal dragen.Personen in deze akte:
Jan Lamberts

Rijnder Cornelis

Teunis Lamberts