Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 2
Inhoud: Tenlastelegging: Gerrit Herms Brink daagt Hugo van Til om te horen verclaren, dat Verweerder verpligt is aen den Aenlegger te doen behoorlijk en dughtig transport van het door Verweerder aen Aenlegger in den beginne des jaers 1753 vercoft regt van pandschap van een acker saeij-landt van sijn vader aenbestorven groot ongeveer een schepel gelegen in Oosterhuisen en gaende van den uitwegh van Lubbert Lubbers tot aen de gemeene wegh, alsoo Aenlegger daervoor reets den coopspenninck ad tagtig gulden aen den Verweerder als mede den 50sten penn. op den 20 Feb, 1753 aen den Ontfanger betaalt heeft. Vonnis: Het Gericht, voorbijgaende het incident bij parthijen gemaekt, verstaet, datter gedaen is een goede aenspraek en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Gerrit Herms Brink

Jannis Jacobs

Zeger Brouwer

Lubbert Aerts Jacobs

Jacob Gerrits

Hugo van Til

Niesje Lubbers

Lubbert Lubbers

Janna Jacobs