Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 13
Inhoud: Tenlastelegging: Hermannus Proper als in huwelijk hebbende Trijntje Cromholt voormaals wed. van wijlen Jan Zegers daagt Zeger Zegers soo voor hem selfs als mede erffgenaem van sijn moeder Judit Bartols wed. van Marten Zegers als in qualiteit als volmagtiger van d'andere mede-Erffgenamen van des Verweerders geseijde moeder en d'administratie van hare geheele nalatenschap gehad hebbende en nog hebbende, om te horen verclaren dat: 1. den Verweerder qq. verpligt is is, om aen den Aenlegger qq. te doen vergoedinge en restitutie van 5/6 portien in sodaene rekeninge ad 114 - 5 - 0 edoch Salv. calc. als des Aenleggers vrouw aen de Weduwe Buitenwegh wegens bier voor des Verweerders moeder saliger off haer boedel van den 30 April 1723 tot den 26 April 1725 beide incluis gelevert, heeft moeten betalen volgens quitantie daer van sijnde, en 2. den Verweerder schuldig en gehouden is om aen den Aenlegger over te geven sodaene specifique rekeninge ter somma van 287 - 14 - 8, als den Aenlegger op den 3 Julij 1754 aen den Verweerder heeft voldaen volgens den daer aff gegevene quitantie en sulx tegens uitwisselinge en weder-overgifte van die quitantie wanneer den Verweerder die rekeninge selfs comt te quiteren. Vonnis: Het Gericht verstaet omtrent d'eerste petitie, datter alsnogh bij gebrek van bewijs gedaen is een quaede aenspraek en daer tegens een goede tegenweer, en omtrent de tweede petitie, datter gedaen is een goede aenspraek en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Zeger Zegers

Trijntje Cromholt

Hermannus Proper

Marten Zegers

Jan Zegers

NN Buitenwegh

Judit Bartols