Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 10
Inhoud: P. Wesselman in qualiteit als volmagtiger van Jan Hessels daagt Gerrit Jansen in 't Broeklandt om te horen verclaren, dat hij sal gehouden sijn met den Aenlegger qq. affdelinge te maken van den halven agtersten hogen camp in 't Broek-landt gelegen, soo hij in gebruik heeft en buiten het magescheijt de dato 27 Aug. 1737 opgerigt, onverdeijlt en in 't gemeen gebleven met derselve opcomsten zedert die tijt off behoorlijke pacht daer van als mede van de papieren, daer toe specterende, te communiceren. Vonnis: Het Gericht heeft goedgevonden om Parthijen op sekeren tijt en plaetse voor Haer te ontbieden ten fine van accomodement en bij ontstentenisse van dien in desen te decideren als Compromissarien. (op 26 April 1756 wordt Parthijen geboden binnen 4 weken de documenten in handen van de Secretaris van de Heerlijkheijt over te geven.)Personen in deze akte:
P. Wesselman

Jan Hessels

Gerrit Jansen