Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 49
Inhoud: Tenlastelegging: Hermannus van Coutijs daagt bij peindinge en pandheringhe Gerrit Muller en Huibert Muller kinderen en Erffgenamen van wijlen haer Vader en Moeder Jan Muller en Aeltje Tijssen Cortenbrink Egtelieden ende als volgens magescheijt en accoort den 7 Junij 1751 met haer suster in gegaen de betalinge der schulden van den ouderlijken boedel op sich genomen hebbende, om aen de bepeinde goederen te verhalen betalinge van 233 - 14 - 0 salv. calc. & ded. prob. sol. procederende wegens gepacht en gecoft holt, soo in de Vlecken als van de vierels in de HoogSoerder Bosch in den jare 1720 tot 1729 beide incluis, door Verweerderens Vader van Aenlegger gepacht en op de aen den eerste Verweerder rects op den 23 Sept. 1751 ge:exhibeerde rekeninge gestelt sijn, alles nogtans onder aftrek van al 't gene de Verweerderen van Aenleggeren na regten mogten competeren. Accoord: Dese sake geaccordeert dat de Mulders aen den Aenlegger hondert gulden sullen mogen corten soo dat deselve maer moeten betalen 133 - 14 - 0 nevens de costen door Aenlegger aengewendt.Personen in deze akte:
Jan Muller

Hermannus van Coutijs

Aeltje Tijssen Cortenbrink

Huibert Muller

Gerrit Muller