Detail

Archief:026 Dienst Landelijke Eigendommen
Periode:1946-1955
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Opmerkingen:Deze dienst was belast met het beheer van onbebouwde eigendommen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen en sportterreinen van de gemeente
Inventaris:Download

 •   Inleiding

 •  Inleiding
  • Geschiedkundige gegevens De Dienst der Landelijke Eigendommen vindt z'n oorsprong in de "gemeentediensten", welk orgaan van 1926 tot na de oorlog heeft bestaan. Gedurende de Duitse bezetting van ons land bepaalde de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in een verordening van 11 augustus 1941 onder meer dat per 1 september 1941 de werkzaamheden van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders zouden blijven rusten. De taken van deze colleges zouden voortaan worden waargenomen door de burgemeester bijgestaan door door hem te benoemen wethouders. Ingevolge deze bevoegdheid nam de toenmalige burgemeester na het overlijden van de directeur gemeentediensten op 17 januari 1945 het besluit dat per 1 januari 1945 de gemeentediensten en gemeentewerken voorlopig zouden worden samengevoegd. Hierbij werd uitdrukkelijk bepaald dat: "zodra normale tijden zouden zijn aangebroken, omtrent de bestendiging van de samenvoeging een definitieve beslissing zou worden genomen". Na de bevrijding van Nederland keerden de "normale tijden" terug en op 7 november 1945 vergaderde de tijdelijke gemeenteraad van Apeldoorn voor het eerst. Deze raad besloot op 18 april 1946 tot de instelling van de Dienst der Landelijke Eigendommen. Bij de dienst werden ondergebracht, de landelijke eigendommen, de sportterreinen, de begraafplaatsen en de plantsoenen. Deze onderdelen van de dienst verrichtten zelfstandig hun uitvoerende taken. Voor de onderdelen sportterreinen en begraafplaatsen bestonden die taken in hoofdzaak uit het ontwerpen en aanleggen van nieuwe objecten, uitbreiden van bestaande accommodaties en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en terreinen. Bij de landelijke eigendommen en plantsoenen vormden het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen en het onderhouden van de bestaande plantsoenen en boscomplexen de hoofdmoot aan taken. Hiertoe behoorde ook het beheer van het park Berg en Bos met openluchttheater. Directie en administratie van de gehele dienst waren gevestigd in het pand Hoofdstraat 179. Het beheer van de dienst moest in handen komen van iemand die, volgens het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, vakkundigheid moest kunnen paren aan een sterk ontwikkeld esthetisch inzicht, deze kwaliteiten vond men verenigd in de persoon van de heer D. Bouman, die werd benoemd tot Beheerder van de Landelijke Eigendommen. Het grondbedrijf, in eerste instantie nog niet ondergebracht bij de dienst, werd bij raadsbesluit van 27 september 1946 aan de dienst toegevoegd. Per 1 januari 1952 werd het grondbedrijf overgebracht naar de dienst van gemeentewerken. Uit het grondbedrijf werden toen alle gronden gelicht die niet tot bouw- of industrieterrein waren bestemd, het beheer van deze gronden (o.a. de grote bos- en heidecomplexen) werd ondergebracht bij het eveneens per 1 januari 1952 ingestelde bosbedrijf, wat onder de dienst der landelijke eigendommen ging ressorteren. Toen per 1 januari 1955 reiniging en marktwezen als zelfstandige dienst ging opereren, werd de administratie van deze dienst en die van de dienst der landelijke eigendommen samengevoegd en ondergebracht bij de eveneens per 1 januari 1955 in het leven geroepen dienst centrale administratie. De centrale administratie werd gehuisvest in perceel Hoofdstraat 179 onder het directeurschap van de heer G.J. Obelink. Bronnen Gemeentebladen 1947, nr. 1299 en 1953, nr. 1512, resp. bevattende de Algemene Bedrijfsverordening 1947 en Algemene Beheersverordening 1952; Gemeenteblad 1947, nr. 1301, Verordening op het beheer van de Dienst der Landelijke Eigendommen; Gemeenteblad 1947, nr. 1302, Verordening op het beheer van het Grondbedrijf; Gemeenteblad 1947, nr. 1303, Verordening op het beheer van het Bedrijf der Sportterreinen; Ingekomen stukken van de gemeenteraad, nrs. 49 en 117 van 1946, nr. 78 van 1952, en nr. 592 van 1954; Notulen gemeenteraad d.d. 18 april 1946, 27 september 1946 en 17 december 1954.
 •  Verantwoording
  • De geïnventariseerde archiefbescheiden betreffen het archief dat bij de administratie van de dienst der landelijke eigendommen is gevormd gedurende de periode 1946 (instelling dienst) tot 1955 (overname administratie door de dienst centrale administratie). De archiefbescheiden waren opgeborgen in mappen die per jaar van een volgnummer waren voorzien. Jaarlijks weerkerende onderwerpen kregen ieder jaar hetzelfde nummer, een overzicht van onderwerpen met daarmee corresponderende nummers werd niet aangetroffen. Per map werden de stukken chronologisch ingeschreven op een rotulus en ook zodanig per map geordend. Vaak kwam het voor dat mappen stukken bevatten die een tijdvak bestreken van meer dan één jaar. De onvermijdelijke mappen "diversen" werden ook aangetroffen, een ratjetoe van onderwerpen van weinig importantie. Er is niet getracht het archief in te delen overeenkomstig de taakvelden van de verschillende onderdelen van de landelijke eigendommen, mede omdat bij de administratieve behandeling van veel onderwerpen meerdere onderdelen waren betrokken. De gewone- en financiële administratie werden nl. centraal voor de gehele dienst gevoerd zodat vanuit deze invalshoek splitsing naar de verschillende onderdelen niet wenselijk c.q. onmogelijk bleek. Bij de beslissing over het wel of niet vernietigen van archiefbescheiden is de door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Binnenlandse Zaken in 1983 vastgestelde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven gehanteerd. De onderwerpen van de na de selectie resterende archiefbescheiden zijn geordend volgens de systematiek van de Basis Archief Code. Hoewel de dienst der landelijke eigendommen zelf geen onroerende bezittingen had waren er boekhoudkundig wel onroerende goederen ingebracht waarover tevens het beheer werd gevoerd. Voor het zelfstandige aan- of verkopen van eigendommen had de dienst geen bevoegdheden. In het kader van de uitvoering van de beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur bracht de directeur adviezen uit over het verwerven of vervreemden van de bij zijn dienst in te brengen of reeds in beheer zijnde eigendommen. Vanuit deze situatie heb ik de genoemde activiteiten van de directeur ondergebracht bij het onderdeel "organisme" in de inventaris.
 •  Lijst van vernietigde stukken
  • Stukken van algemene aard Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1947-1955. 6 omslagen Stukken van bijzondere aard ORGANISATIE Stukken betreffende de commissie landelijke eigendommen,1947-1953 . 1 omslag Stukken betreffende eigendom en bezit, 1946 -1955. 29 omslagen Stukken betreffende verzekeringen, 1949 -1955. 3 omslagen Stukken betreffende algemene financiële aangelegenheden, 1946 -1955. 12 omslagen Stukken betreffende het samenstellen van de begroting en rekening, 1949 -1951. 2 omslagen Stukken betreffende kasgeld, 1947-1955. 9 omslagen Stukken betreffende rekening-courant, 1947-1954. 4 omslagen Stukken betreffende lidmaatschappen, 1946 -1955. 4 omslagen Stukken betreffende aanschaf van benodigdheden en hulpmiddelen, 1947-1949 25 omslagen Stukken betreffende vervoermiddelen, 1948 -1955. 3 omslagen Stukken betreffende dienstgebouwen, 1949 -1955 . 4 omslagen Stukken betreffende verschuldigde omzetbelasting,1947-1955. 5 omslagen Stukken betreffende de vergaderingen van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, 1949-1955. 3 omslagen PERSONEEL Stukken betreffende diverse personeelsaangelegenheden,1946 -1955. 10 omslagen Stukken betreffende georganiseerd overleg, 1954. 1 omslag Stukken betreffende sollicitaties naar diverse vacatures, 1947-1953. 7 omslagen Stukken betreffende geneeskundige controle bij ziekte, 1947-1955. 3 omslagen Stukken betreffende werktijden, 1948-1955. 4 omslagen Stukken betreffende vergoedingen en toelagen, 1947-1954. 10 omslagen Stukken betreffende de uitvoering van diverse sociale wetten, 1947-1953. 24 omslagen TAAK Stukken betreffende verstrekken van inlichtingen over diverse aangelegenheden, 1947-1955. 4 omslagen Stukken betreffende belastingen en heffing van rechten, 1947-1950. 2 omslagen Stukken betreffende het woonwagenkamp aan de Zwolseweg,1950 -1953. 1 omslag Stukken betreffende begraafplaatsen, 1947-1955. 7 omslagen Stukken betreffende begraven, opgraven en herbegraven van stoffelijke resten, 1947-1957 . 2 dozen Stukken betreffende rattenbestrijding, 1948. 1 omslag Stukken betreffende uitbreidingsplannen, 1952. 1 omslag Stukken betreffende aanleg en onderhoud van beplantingen, 1947-1955. 13 omslagen Stukken betreffende rooien en snoeien van bomen, 1946 -1955. 7 omslagen Stukken betreffende kappen en verkopen van hout, 1946 -1954. 6 omslagen Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. Berg en Bos, 1948-1953. 4 omslagen Stukken betreffende reklame voor Berg en Bos, 1952 -1955. 2 omslagen Stukken betreffende evenementen in Berg en Bos, 1948 -1952. 4 omslagen Stukken betreffende het openluchttheater in Berg en Bos, 1947-1955. 5 omslagen Stukken betreffende de toegang tot Berg en Bos en de Loenermark, 1947-1955. 7 omslagen Stukken betreffende de bosbessenpluk in Berg en Bos en de Loenermark, 1947-1955. 3 omslagen Stukken betreffende het Bosschap en Landbouwschap, 1953 -1955. 1 omslag Stukken betreffende een werkverschaffingsobject, 1953 -1955. 1 omslag Stukken betreffende schooltuinen, 1946 -1949. 1 omslag Stukken betreffende het plan tot reconstructie van een papiermolen aan de Grift bij Marialust, 1955. 1 omslag Stukken betreffende de natuurbescherming, 1948 -1955. 1 omslag Stukken betreffende de Apeldoornse sportstichting, 1951 -1954. 1 omslag Stukken betreffende sportaccommodaties, 1947-1955. 10 omslagen Stukken betreffende bevordering van het toerisme, 1949 -1951. 2 omslagen Stukken betreffende kamperen en kampeeraccommodaties, 1946 -1955. 38 omslagen Stukken betreffende de nieuwbouwplannen voor de jeugdherberg, 1950 -1951. 1 omslag
 • Hele toegang (Dienst Landelijke Eigendommen 1946-1955)