Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 12
Inhoud: Geëxamineert die declaratie van costen van Dr. W.H. Roschet als volmagtiger en bedient geweest sijnde in sake van de Erffgenamen van Jan Jacobs Holtman en Geertje Teunis Ehelieden in den jare 1770 tegens Hermannus Hendrix en Rijk Willemss geëntameert, Declarant ter eenre op en tegens Jacobje Teuniss Holtman wed. van Jan Aerts van Otterloo en Maria Teuniss Holtman wed. van Hendrik Arents off derselver Volmagtiger Mr. Osw. Otters sich als borge principaal in desen verbonden hebbende, Gedeclareerde ter andere sijde. Vonnis: Het Gericht heeft de costen, schoon tot een hoger somma geëxtendeert, getaxeert en gemodereert, taxerende en modererende deselve bij desen op een somma van 122 gulden en 17 stuiver onder afftrek nogtans van sodane 65 gulden 8 stuiver, als daerop door Declarant reets ontfangen sijn, d' acte van taxatie daerin mede begrepen, voorbehoudens de costen van executie, indien eenige mogten worden aengewendt.



Personen in deze akte:
Jacobje Teuniss Holtman

Maria Teuniss Holtman

Hermannus Hendrix

Hendrik Arentss

Geertje Teunis

W.H. Rosschet

Jan Jacobs Holtman

Jan Aertss van Otterloo

Rijk Willemss

Osw. Otters