Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 22v
Inhoud: Het Gerigt heeft gesien en geexamineert de reekening en verantwoordinge der penningen geprovenieert van den desolaten boedel van wijlen Wander Hendriks van de Camp en Jacomina Janszen Egtelieden door den Curateuren van den gemelten boedel ingevolge decreet van desen Gerigte in dato den 8 Julii 1774 onder de Crediteuren van deselve gedistribueert. Het Gerigt verklaartdaarmede aan het voorschreven decreet te zijn voldaan, en dechargeert mits dien den gemelte Curateuren van derselver verrigte in desen.Personen in deze akte:
Wander Hendriks van de Camp

Lambert Gerrits Mulder

Jacomina Janszen

Willem Reijnders

Bart Derks

Jan Geurts

Reijnder Reijnders

Gerrit Smit

Gerrit Daniels Schut

Jan Derks

Hendrik Essen