Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 51
Aktedatum:22/7/1780
Inhoud: De Predicant Abraham van Daverveld Aanlegger daagt Hermannus Hendriks en Rijk Willems Verweerderen om te hooren verklaren dat de Verweerderen zijn verpligt geweest op Martini 1779 te besorgen dat aan den Aanlegger behoorlijke opdragt of ten sijnen behoeve behoorlijke afstand gedaan wierd van alle zoodane parceelen ongereede goederen, als onder het Erf en goed Holtmansgoed genaamt in de voorn. Heerlijkheijd gelegen volgens coopsconditie op den 15 Maij 1779 op naam van de respective eijgenaaren aan hem publicq zijn verkogt, alzoo de Verweerderen tot het doen dier verkopinge voor haar selfs en voor die geene, waarvoor sij lange jaaren dat goed geadministreert hadden, aan den Scholtis J. van Nuijs volgens sijn geregtelijk declaratoir commissie gegeven en hem daartoe versogt hebben; dat den Aanlegger nu niet verpligt is sig aan die koop te houden, vermits op de tijd bij de coopsconditien bepaalt geen behoorlijk transport of afstand is geschiet, en dat om die redenen de Verweerderen zullen gehouden en verpligt zijn aan den Aanlegger te restitueren voor eerst een somma van 163 - 18 - 0 wegens onraad en kooggelden door hem uijtgeschooten en betaalt, 2. 82 - 4 - 0 zijnde den 50e penning door den Aanlegger betaalt, en ten derden alle zoodane kosten als den Aanlegger verder heeft moeten aanwenden, mitsgaders te vergoeden zoodane schade als hij gehad en geleeden heeft ter oorsake het verkogte goed niet behoorlijk heeft kunnen gelevert worden. Vonnis: Het Gericht ordonneert parthijen om tegens Saturdag den 5 Aug. aanstaande des morgens om 11 uiren alhier te Apeldoorn te erschijnen voor Heeren Commissarien ten fine van accomodement, waartoe versogt en gecommitteert zijn de Heeren Hacfort tot de Horst, Schrassert en Schimmelpenninck van der Oije.Personen in deze akte:
Hermannus Hendriks

Abraham van Daverveld

J. van Nuis

Rijk Willems