Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 13
Folionummer: 5
Inhoud: Evert Ploegh en Neeltje Ploegh, de tweede geassisteert met haer bediende thans meerderjarige kinderen van Claesje La Marcq wed. van wijlen Evert Melissen Ploegh dagen Hendrik Arents van Wechel en Bart Veenendael in qualiteijt als gewesenen voogden over d' Aenleggeren om te horen verclaren dat sij sullen gehouden sijn om voor de Heren van den Gerigte ofte Comm. uit hetselve te doen behoorlijke rekeninge, bewijs en reliquio van hare gehoudenen voogdijschap en administratie, voorts uitreijkinge van alle chartres en papieren, verschot van penn. en bewijsinge der quitantien van betaalde schulden. Vonnis: Het Gericht ordonneert Parthijen om onvermindert verder te dupliceren, reserverende teffens de costen tot uitdragt.Personen in deze akte:
Hendrik Arents van den Wechel

Neeltje Ploegh

Bart Veenendael

Evert Melissen Ploegh

Claesje La Marcq