Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 7
Inhoud: Gerrit Kappel Pagter van 's Lands impositie over dese Heerlijkheijt Kerspel Loenen wegens de jaren verschenen incluis Junij 1762 en 1763 daagt Daniel van Berkum om te horen verclaren, dat den Aenlegger met sijne schultvorderingen bij acte van executie in dato den 5 Octob. 1763 vervat op de goederen, actien en crediten van Hendrik Tijssen voor en boven den Verweerder ten aensien van desselfs gesustineerde pretensien ter becomen van welke hij mede op de goederen van voors. Hendrik Tijssen goed heeft connen vinden te procederen, is geprefereert, en dat mitsdien den Verweerder schuldig en gehouden is te gedogen, dat den Aenlegger eerst en vooraff voldoeninge van 't geen bij d' acte van executie meergemelt is gevordert en hem uit dien hoofde competerende sijn, uit desselve goederen van hem Hendrik Tijssen ofte daer van geprovenieerde penningen te genieten. Vonnis: Het Gerigt verstaat, datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Gerrit Kappel

Daniel van Berkum

Hendrik Tijssen