Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 28
Inhoud: Jan Hessels als een mede geërffde in d' Order-markt onder de Heerlijkheijt 't Loo Kerspel Apeldoorn gelegen[,] daagt Mr. H. van Hamel Scholtis der voors. Heerlijkheijt in qualiteijt als Boerscholte van gemelte merkt [mark] mitsgaders voor soo veel nodig off dienstigh de geswoorene van deselve merkt Jan Stevens Ritbroek, Hermannus van Coutijs en Willem Hendrix Braskamp om te horen verclaren en wel den eersten gedaegde, dat hij verpligt is om aen Aenlegger voor gebeur en op costen van hem Aenlegger te verlenen copij authenticq van de Willekeur met den aencleven van dien van meergemelte merkt, en d' overige gedaagdens dat schuldig en gehouden sijn om sulx voor soo verre haer lieden hetselve mogte concerneren en inval sij lieden sigh in desen als opposanten souden willen off vermenen te connen stellen te gedogen. Vonnis: Het Gericht verstaat, dat voor soo verre aengaet de Willekeur en resolutiën der Geërffdens concernerende de beheringe van de merkt, waer toe een ieder Geërffde beregticht is, gedaen is, een goede Aenspraak, edogh wat aenbelangt d' Archiven van de merkt, bestaende in concessien, conventien en privilegien, verstaat het Gerigte, dat een particulier Geërffde daer toe niet bevoegt off beregticht is, ende alsoo tot den ijsch van copij authenticq ten dien opsigte quaede Aenspraack is gedaen, de costen om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Jan Hessels

H. van Hamel

Willem Hendrix Braskamp

Hermannuss van Coutijs

Jan Stevens Ritbroek