Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 21
Inhoud: Mr. Johan Schrassert Advocaat voor den Hove provinciaal van Gelderlandt als volm.[agtiger] van Heeren Senior en Verwalteren des Capittels Lebuini binnen Deventer sijnde in die hare qualiteijt eijgenaren van de soo genaemde en bekende Beekberger thient het geseijde Capittel toestendig[,] daagt Derck Bloem[inck] ten einde om te vindiceren de plenaire possessie om uit een gedeelte lants groot ongeveer 4 à 5 schepel gesaeij, gelegen bij 't Craeijenest en schietende aen den Brinck en het erff den Hagen in Beekbergen voors. Derck Bloeminck toebehorende en in des Capittels gementioneerde Beekberger thient circul gelegen, den groven thient te trekken, dewelke Verweerder nu eenigen tijt wederregtelijk en de facto onderstaen heeft opgemelte Capittel t'onttrecken, onder voorbehoudt van den Aenleggers Principalen actie tot refusie van alle schade en interesse door het feijtelijk en onregtmatigh onthouden der meergemelte thient geleden heeft off alnogh te lijden. Eis: Aengeeijst et non comparuit. [niet verschenen]Personen in deze akte:
Derck Bloeminck

Johan Schrassert