Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 43
Aktedatum:1/7/1793
Inhoud: Magescheid, opgerigt 01-07-1793, waarbij de moeder erffelijk en eigendommelijk zal hebben en behouden de ongerede goederen, bestaande in: de Jonkerij, op den Veller onder Apeldoorn a. een huijs, hoff en 2 mudde zaailand en 1 morgen hooiland, bezwaard met een Erfpagt van f 18,- en een vette gans en b. 2½ schepel zaailand in Erfpagt genomen van de NoordApeldoornsche Markt, bezwaard met een canon van jaarlijks f 5,-, almede alle de gerede goederen. Zij zal alle lastige schulden tot haren privativen lasten nemen. Bij hun meerderjarigheid zal zij ieder kind uitkeren f 4 - 14 - 12 en 6/7 en aan de meerderjarige kinderen ten eersten requisitie.Personen in deze akte:
G. Braskampmagescheidsvriend

Harmen de Rondemagescheider als voogd over de 5 onmundige kinderen van B. Harms en wijlen Berend Hendriks Jonker en volmachtiger voor de 2 meerderjarige kinderen

A, van Voorstmagescheidsvriend

Berendina Harms magescheider

Gerrit Jansen Kopmagescheidsvriend

J. ten Hoovezijn kinderen zijn Erfpagtgevers van a

F.H. Raebermagescheidsvriend

Beerend Veerinkmagescheider als voogd over de 5 onmundige kinderen van B. Harms en Berend Hendriks Jonker en volmachtiger voor de 2 meerderjarige kinderen